søndag, desember 17, 2017Publisert: 03.05.12

Statutter for HISTORISK ARKIV

Statutter
for
HISTORISK ARKIV
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 18.september 2008


§ 1
Som et ledd i sin målsetting har Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre bl.a
ønske om å samle inn bilder og historiske opplysninger knyttet til skipsfart og
sjøfartsmiljø med særlig vekt på tilknytting til Nordmøre.
Dokumentasjonene samles i ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Nordmøre”.
Arkivet er ment å være et viktig forhold i relasjon til formålsparagrafen for Norsk
Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, nemlig ”å stimulere interessen for skip,
skipsfart og sjøfartsmiljø, herunder også å fremme interesse og forståelse for norsk
sjøfarts betydning i fortid og nåtid og i tilknytting til Nordmøre i særdeleshet”.

§ 2
Det er ønskelig at innsamling til arkivet skal skje kontinuerlig.

§ 3
Det skal søkes å holde arkivet tilgjengelig for medlemmer i Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap Nordmøre til disses private bruk og samtidig være et ledd i at medlemmene
kan utvikle større interesse og forståelse for de tema som arkivet har dokumentasjoner om. Arkivet skal også søkes utviklet ved at medlemmene/ brukerne
selv får interesse av og ønske om selv å bidra med å videreutvikle tilfanget i arkivet.
I den grad det er mulig og innenfor retningslinjer trukket opp av styret i norsk
Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre” også være en kunnskaps- og dokumentasjonskilde.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal kunne sette begrensninger i utlån,
bruk og/eller kopiering fra arkivet.

Arkivet skal også kunne nyttes av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre som
ledd både i foreningens ordinære virksomhet og i profilering av foreningen.

Arkivmateriell skal ikke kunne disponeres illojalt i forhold til § 5 nedenfor.
Det påhviler enhver direkte eller indirekte bruker av arkivet på selvstendig grunnlag å
vise aktsomhet i forhold til bestemmelsene i Åndsverkloven.

§ 4
Med samtykke fra styret kan materiellet nyttes i publikasjoner, utstillinger eller andre
media.
Ved enhver bruk skal det gis kildereferanse til ”Historisk arkiv Norsk
Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre” samt angivelse av opphavskilde.
Ved foto skal også fotografens navn oppgis.
Arkivmateriell skal ikke kunne disponeres illojalt i forhold til § 5 nedenfor.

§ 5
Arkivmateriell som blir tilført arkivet og hvor giver/e gir instrukser om bruk skal så vel
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre som bruker/e respektere.

§ 6
Til å forvalte arkivet oppnevner styret, alternativt årsmøtet, en person eller et utvalg.

§ 7
Det skal til enhver tid være rutiner som i størst mulig grad sikrer at arkivet ikke går
helt eller delvis tapt.
(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no